Algemene voorwaarden Say-so

1. Definities
Say-so, ingeschreven onder nr. 62210904 bij de Kamer van Koophandel Breda.

Opdrachtgever:
Elke wederpartij van Say-so.

2. Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten, aangeboden door, of tot stand gekomen met Say-so. De toepassing van bepalingen of voorwaarden van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten;
b. Een beroep op afwijking van deze voorwaarden kan slechts worden gedaan, indien die afwijkingen schriftelijke zijn overeengekomen of indien zowel voor opdrachtgever als Say-so. vaststaat dat die afwijking is overeengekomen.

3. Aanvaarding
a. Met Say-so gesloten overeenkomsten (en eventuele wijzigingen daarop) met betrekking tot zaken of diensten, zijn voor Say-so slechts bindend voorzover zij schriftelijk door Say-so zijn bevestigd of schriftelijk zijn aanvaard;
b. Administratieve en schrijffouten kunnen te allen tijde worden hersteld;
c. Say-so is gerechtigd om alvorens tot levering of uitvoering over te gaan, de aanneemsom, een voorschot, dan wel zekerheidstelling van de opdrachtgever te verlangen;
d. In geval van wijzigingen door de opdrachtgever in de uit te voeren opdracht zal Say-so binnen de grenzen van het redelijke, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

4. Prijzen
a. Alle geoffreerde prijzen zijn steeds exclusief Omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen tenzij anders vermeld;
b. Van overheidswege opgelegde verhogingen van belastingen en/of heffingen op verrichte diensten of geleverde zaken, welke van kracht worden tussen het tijdstip van de totstandkoming van een overeenkomst en de levering, zijn voor rekening van de opdrachtgever;
c. De kosten van aflevering (waaronder kosten van weging en telling, kosten van overleveren, kosten van oververpakking begrepen) komen ten laste van de opdrachtgever;
d. Say-so kan bij een levering die uit gedeelten bestaat, na elke deellevering factureren;
e. Say-so is bevoegd om voorafgaand aan een opdracht vooruitbetaling van het offertebedrag of een deel daarvan te verlangen;
f. Say-so kan zekerheidstelling ter hoogte van het offertebedrag, voorafgaand of tijdens een opdracht van de opdrachtgever verlangen;
g. Indien tussen partijen slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de reclamebranche als redelijk beschouwd bedrag.

5. Prijswijzigingen
Say-so is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien:
a. Sprake is van in redelijkheid onvoorzienbare wijziging van omstandigheden:
* Van overheidswege (van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen);
* Algemene kosten (met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de verzendkosten);
* Aanzienlijke wijziging in de valutaverhoudingen;
* Overige omstandigheden die in het algemeen met voorgaande omstandigheden vergelijkbaar zijn.
b. De inhoud van de opdracht bij instructie van de opdrachtgever wijzigt of extra werkzaamheden gevolg zijn van verstrekking door opdrachtgever van onduidelijke materiaal (schetsen/tekeningen/modellen/beelden), ondeugdelijke informatiedragers etc.;
c. Sprake is van buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

6. Drukproeven
a. Elke door Say-so, op verzoek van de opdrachtgever, vervaardigde drukproef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen;
b. Say-so zal eerst tot verdere verwerking (reproductie) van de drukproef overgaan, nadat de opdrachtgever zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met de drukproef.

7. Uitvoering
a. De opdrachtgever zal zorg dragen voor voldoende verzekering van door haar aan Say-so ter beschikking gestelde zaken. Say-so draagt geen aansprakelijkheid voor tenietgaan of beschadiging van deze zaken;
b. De opdrachtgever is verplicht om Say-so zo spoedig mogelijk in te lichten omtrent alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht kunnen verhinderen of bemoeilijken;
c. Bij het uitblijven van de door de opdrachtgever te verrichten prestatie is Say-so gerechtigd haar leveringen en prestaties op te schorten, onverminderd het recht van Say-so om nakoming van overeenkomst of schadevergoeding te vorderen. 

8. Levering
a. Say-so spant zich in om conform de in de overeenkomst vastgestelde termijn te leveren, conform de opdracht en de daarin vastgestelde hoeveelheden/kwaliteit;
b. De overeengekomen af- of opleveringstijden zijn bij benadering opgegeven en derhalve, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet bindend;
c. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Say-so te leveren zaken. De opdrachtgever is terstond in verzuim en schadeplichtig indien hij niet aan deze verplichting voldoet;
d. Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten wegens niet meewerken aan levering, waaronder meer begrepen vracht- en opslagkosten;
e. Overschrijding van de af- of opleveringstermijnen kunnen in beginsel niet tot ontbinding van de overeenkomst leiden, noch tot opschorting van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever. In een dergelijk geval zal de opdrachtgever aan Say-so bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploit een redelijke termijn verlenen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen;
f. Indien de overschrijding van dien aard is dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet gevergd kan worden dat deze overeenkomst gestand doet, dan is opdrachtgever gerechtigd om de opdracht bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploit met een opzegtermijn van 4 weken te annuleren;
g. Leveringen geschieden af-fabriek of vanaf de plaats waar de zaken zijn geproduceerd, waarbij de opdrachtgever de zaken zal afhalen. Indien de zaken bij de opdrachtgever worden afgeleverd dan dient de opdrachtgever de kosten van het transport te dragen;
i. Bij levering onder rembours dient de opdrachtgever alvorens de zending te accepteren, na te gaan of de zaken in onbeschadigde staat zijn;
j. De opdrachtgever draagt zorg voor verzekering tijdens het vervoer.

9. Opzegging en ontbinding
a. Ontbinding van de overeenkomst is slechts mogelijk voor zover voortzetting van deze overeenkomst door de partij die de ontbinding inroept niet langer gevergd kan worden;
b. De nalatige partij is schadeplichtig voor zover de andere partij schade heeft geleden of kosten heeft gemaakt;
c. Lopende overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd kunnen slechts opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzeggingstermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die vier maal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke opdracht betreft die minder vaak verschijnt. Opzegging kan slechts geschieden tegen de eerste dag van elke maand. Opzeggingen kunnen slechts schriftelijk en aangetekend of bij deurwaarders exploot plaatsvinden;
d. Indien opzegging door Say-so geschiedt als gevolg van belemmering door de opdrachtgever van uitvoering van de opdracht, dan is opdrachtgever de gehele aanneemsom verschuldigd vermeerderd met de eventueel door Say-so geleden schade;
e. Zowel ontbinding als opzegging van de overeenkomst door één der partijen geschiedt schriftelijk en onder opgaaf van redenen.

10. Overmacht
Geen recht tot ontbinding van deze overeenkomst bestaat in geval van tijdelijke overmacht, tenzij instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.

11. Betalingen
a. Alle door Say-so aan opdrachtgever uitgebrachte facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan;
b. Bij het uitblijven van tijdige betaling is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, en vanaf de eerste dag na het verstrijken van deze betaaltermijn een contractuele vertragingsrente van 12% per jaar verschuldigd over de openstaande som;
c. In dat geval is de opdrachtgever tevens een vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke 15% van het te incasseren bedrag bedragen met een minimum van € 150,00;
d. De opdrachtgever is niet bevoegd om zich te beroepen op compensatie of schuldverrekening, een beroep hierop is uitdrukkelijk uitgesloten.

12. Reclame
a. De opdrachtgever dient bij onregelmatigheden binnen 7 dagen na eindoplevering schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd te reclameren bij Say-so. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht de prestaties en/of facturen van Say-so te hebben goedgekeurd;
b. De opdrachtgever is gehouden de ontvangen zet-/druk- en andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en gebreken terstond aan Say-so kenbaar te maken. Indien de opdrachtgever afwijkingen en fouten niet heeft opgemerkt dan is Say-so hiervoor niet aansprakelijk;
c. De opdrachtgever kan geen aanspraken jegens Say-so maken of reclames doen gelden zolang hij niet heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Say-so.

13. Afwijkingen
a. Afwijkingen tussen het geleverde werk en het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef, die gezien de aard van de opdracht van geringe betekenis zijn, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding; Met geringe betekenis wordt bedoeld “een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk”;
b. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren.

14. Aansprakelijkheid
a. Say-so is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaak, dan wel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid;
b. De aansprakelijkheid van Say-so wordt in een dergelijk geval beperkt tot het bedrag waartoe de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Say-so dekking biedt te vermeerderen met het eventuele eigen risico;
c. De omvang van de eventuele door Say-so te vergoeden schade zal, behoudens het elders in dit artikel bepaalde, nimmer meer bedragen dan de netto-factuurwaarde van het aan opdrachtgever geleverde.

15. Intellectuele eigendom
a. De opdrachtgever garandeert dat de door haar ter beschikking te stellen zaken, ten behoeve van de uit te voeren opdracht, geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Say-so ten aanzien van elke aanspraak uit schadevergoeding of welke vordering dan ook die een derde instelt tegen Say-so;
b. Indien een derde zich op een dergelijk recht beroept dan is Say-so gerechtigd om de verdere uitvoering op te schorten tot het moment waarop onherroepelijk vaststaat wie rechthebbende is;
c. Say-so is en blijft volledig gerechtigde van de door hem of door hem ingeschakelde derden vervaardigde zaken. De door Say-so geleverde zaken mogen daarom niet zonder diens schriftelijke toestemming verveelvuldigd of gepubliceerd worden, ongeacht of deze door enig intellectueel eigendomsrecht beschermd worden. Een en ander tenzij in de tussen partijen gesloten overeenkomst anders is bepaald;
d. De opdrachtgever verkrijgt na levering door Say-so het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Say-so (of door daar ingeschakelde derden) vervaardigde werken. Het recht is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken.

16. Eigendom zaken in het kader van de opdracht vervaardigd
a. De goederen (waaronder zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werktekeningen, informatiedragers, databestanden, films, etc.) die in het kader van de opdracht door Say-so zijn vervaardigd blijven eigendom van Say-so ook als deze op een aparte post op de factuur zijn vermeld;
b. Say-so is slechts gehouden de in lid a bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven voor zover dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

17. Eigendomsvoorbehoud
a. Alle door Say-so verkochte en geleverde zaken blijven eigendom van Say-so totdat de factuur en eventuele bijkomende kosten (zoals vertragingsrente en buitengerechtelijk kosten) geheel zijn voldaan. Zolang facturen openstaan is het de opdrachtgever verboden om deze zaken te verhuren, in eigendom tot zekerheid over te dragen of in pand te geven of anderszins te bezwaren of te vervreemden;
b. Voor overtreding van dit verbod zal een dwangsom ad € 5.000,00 per zaak per gebeurtenis verbeurd worden;
c. Say-so is gerechtigd goederen die door de opdrachtgever ter beschikking, bewaring of bewerking zijn gesteld, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten en vorderingen van Say-so op opdrachtgever.

18. In bewaring genomen zaken
a. Say-so zal de zorg van ene goed bewaarder betrachten ten aanzien van door de opdrachtgever aangeleverde zaken;
b. De opdrachtgever draagt tijdens de bewaring, onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, alle risico’s ten aanzien van de in bewaring gegeven zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten;
c. De opdrachtgever dient van de in bewaring gegeven/aangeleverde goederen een duplicaat onder zich te houden, voor het geval de goederen verloren gaan of niet meer gebruikt kunnen worden.

19. Aangeleverde materialen en producten door opdrachtgever
a. Indien de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst materialen of producten ter bedrukking dient aan te leveren dan dient hij deze in voldoende mate, tijdig, deugdelijk en in goede staat op een ten behoeve van de normale planmatige productie tijdstip aan te leveren. De opdrachtgever dient hiertoe instructies aan Say-so te vragen;
b. Say-so is niet gehouden de van de opdrachtgever verkregen zaken voorafgaande aan de bedrukking op de geschiktheid daartoe te onderzoeken. Een gebrek in de kwaliteit van deze materialen of het ontbreken van de juiste eigenschappen kan niet leiden tot aansprakelijkheid aan de zijde van Say-so, noch tot enig recht tot opschorting tot betaling van de door Say-so verrichte werkzaamheden aan de zijde van opdrachtgever;
c. De opdrachtgever dient Say-so op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en produkten te wijzen.

20. Geschillen
a. Op de betrekking tussen Say-so en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Dordrecht.